*NiCo*

40 tekstów – auto­rem jest *Ni­Co*.

Ma­pa mo­jego umysłu pot­rze­buje dob­re­go prze­wod­ni­ka, ja­kim jest serce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2013, 00:04

Ko­walem włas­ne­go lo­su nie jest ten, kto po­siada młot ko­wal­ski, ale ten, kto po­siada je­go umiejętności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 stycznia 2013, 23:51

Miłość jest jak wo­da, niezbędna do życia, tyl­ko trze­ba uważać, żeby się w niej nie uto­pić. Niektórzy mają jej pod dos­tatkiem, a niektórzy z jej bra­ku żyją w nędzy lub umierają. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 stycznia 2013, 14:57

Żyje­my złudze­niem, czy łudzi­my się Życiem ? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 marca 2012, 09:55

Mówi­my ze życie nie zaw­sze jest ko­loro­we, ale prze­cież od­cienie sza­rości to też kolory. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 stycznia 2012, 02:37

Nie żyj­my tyl­ko złudze­niami, pozwólmy nam cie­szyć się chwilą, tym co jest a nie tym co będzie. Tym co nas otacza, a nie tym co mieliśmy kiedyś… Życie nig­dy nie zaw­ra­ca, nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 stycznia 2012, 17:59

Wa­riatem jest ten kto mi­mo swoich słabości, nie re­zyg­nu­je z rzeczy po­nad­prze­ciętnych i pot­ra­fi ro­bić coś cze­go nie żałuje. Każdy bo­wiem jest w małym, bądź dużym stop­niu wa­riatem. :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 sierpnia 2011, 10:43

Scho­waj­my gdzieś te cho­re ambicje... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2011, 00:28

Gdy­bym był zabójcą bez­względnym, za­bił bym bez­względnie czas i nie miał bym wyrzutów sumienia! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 kwietnia 2011, 23:57

Lo­sem człowieka kieru­je siła wyższa, ale w dużej mie­rze to za­leży także od nas. Sta­wiając się prze­ciw­nościom lo­su spra­wiamy ze nasze życie nie jest wegetatywne… 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 kwietnia 2011, 11:28
*NiCo*

(...)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

*NiCo*

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Aktywność